Εθελοντές πυροσβέστες που υπάγονται στην Π.Υ.

Απόκτηση ιδιότητας
   Την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη αποκτούν άτομα ηλικίας 18-55 ετών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο ή στην Κοινότητα που εδρεύει Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία ή σε άλλη κοινότητα ή Οικισμό που απέχει από την έδρα της υπηρεσίας μέχρι 10χλμ. και υπάρχει η δυνατότητα ταχείας προσέλευσης στην Υπηρεσία σε περίπτωση ανάγκης.
   Οι Εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται σε μάχιμους και οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων. Η αναλογία των μαχίμων προς τους οδηγούς είναι 2:1.
   Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία στη περιοχή της οποίας κατοικούν που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
Α. Γνωμάτευση του πλησιέστερου τοπικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας που να πιστοποιεί την καλή κατάσταση της υγείας τους.
Β. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου
Γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου για οδηγούς.
   Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζει ο Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην περιοχή του οποίου θα υπηρετήσουν και επιλέγει τους καταλληλότερους από αυτούς.
Απώλεια ιδιότητας
  Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος αφαιρείται η ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη:
 Για λόγους υγείας
 Για καταδίκη σε περίπτωση τέλεσης ποινικού αδικήματος
 Για αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεση υπηρεσίας
 Για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του και
 Μετά από επιθυμία του ιδίου
(Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος)
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates