Τρόποι αντιμετώπισης πυρκαγιάς

 Οι τρόποι αντιμετώπισης στηρίζονται σε τρεις άξονες:
Πρόληψη
Καταστολή
Αποκατάσταση
   Ως πρόληψη δασικών πυρκαγιών ορίζεται το σύνολο των ενεργειών που γίνονται πριν από την έναρξη μιας πυρκαγιάς, με σκοπό:
1. τη μείωση ή εξάλειψη της πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιών
2. τη μείωση της πιθανότητας εξάπλωσης κάθε εκδηλούμενης πυρκαγιάς και
3. την ύπαρξη ενός μηχανισμού ικανού να αντιμετωπίσει γρήγορα κάθε νέα πυρκαγιά, αποστέλλοντας τις απαιτούμενες δυνάμεις για άμεση καταστολή της.
   Πρακτικές με σκοπό την πρόληψη των πυρκαγιών είναι τα παρατηρητήρια, οι αντιπυρικές ζώνες, οι κινητές περιπολίες, η εναέρια παρατήρηση, οι κάμερες, οι επίγειοι αισθητήρες, οι δορυφόροι κλπ. Σημαντικό ρόλο για το σκοπό αυτό, παίζει η ευαισθητοποίηση του πολίτη και οι εθελοντικοί σύλλογοι.
   Όσον αφορά την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, πρόκειται για ένα έργο που απαιτεί γνώσεις, αφοσίωση, θάρρος και καλή φυσική κατάσταση από όλους τους εμπλεκόμενους:
- Πυροσβεστικό Σώμα
- Εθελοντικές Ομάδες Δασοπυρόσβεσης
- Στελέχη Δασικής Υπηρεσίας
- Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων
- Απλοί πολίτες
   Μέθοδοι καταστολής των πυρκαγιών συμπεριλαμβάνουν το ανθρώπινο δυναμικό, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα εναέρια μέσα, το αντιπύρ καθώς επίσης και οι ζώνες πυρασφάλειας, καθώς και τον κατάλληλο σχεδιασμό που θα εκμεταλλευθεί στο έπακρο όλους τους προαναφερόμενους παράγοντες.
   Όσον αφορά την αποκατάσταση, έχει σχέση με τις σημαντικές καταστροφές που προκαλούνται τόσο στο φυσικό όσο και στο αστικό περιβάλλον και συνοδεύονται σχεδόν πάντοτε από δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κατάσταση του τόπου. Ως μέθοδοι αποκατάστασης θεωρούνται τα αντιδιαβρωτικά έργα, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα κορμοδέματα, οι δενδροφυτεύσεις και οι διανοίξεις τάφρων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προφύλαξη της περιοχής που έχει καεί από τη βόσκηση και κάθε είδους καταπατήσεις.
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates Tested Blogger Templates